Marko: Budúcnosť značky Ford (+analýza príčin krízy amerického autopriemyslu)

Marko: Budúcnosť značky Ford (+analýza príčin krízy amerického autopriemyslu)

 

Jedna z najstarších automobilových značiek na svete. Rovnomenný koncern, nad ktorým „nezapadá“ slnko. Ale aj tretina aktuálnych „bolestí“ amerického automobilového priemyslu. Všetky uvedené charakteristiky vedú k jedinému cieľu: Ford Motor Company.

Vracať sa do známej a slávnej histórie tejto firmy, a pripomínať si mená Henryho Forda, alebo produkčnú „revolúciu“ v podobe pásovej výroby, nebude mať pre nás dnes význam. Návratu do histórie sa ale nevyhneme, ak chceme osvetliť to, čo viedlo k nelichotivej situácií Fordu v súčasnosti. Bude to vlastne aj pohľad na dôvody problémov zostávajúcich dvoch hráčov „veľkej trojky“ – General Motors (GM), a americkej vetvy koncernu DaimlerChrysler. V takej či onakej forme sú totiž východiská k problémom všetkých troch korporácií rovnaké.

Dôsledok jediného zlého rozhodnutia? Nie!
Ešte predtým, než budeme analyzovať najvážnejšie chyby, treba povedať, že aktuálna situácia severoamerického Fordu nie je dôsledkom jediného zlého rozhodnutia, ale vyústením viacerých manažérskych chýb, ako i externých faktorov, ktoré „zaútočili“ na koncern kumulovane, v krátkom časovom období.

Popísať zárodky problémov amerického automobilového priemyslu jediným slovom je prakticky nemožné. Zasahujú totiž do samotnej podstaty tamojšej národnej mentality. Tá, v spojitosti s historickými faktormi utvárala základnú a „nemennú“ filozofiu riadenia amerických automobiliek po viac ako polstoročie. Pozrime sa ale na tento problém detailnejšie.

Poválečný vývoj
Jeho korene sa dajú vystopovať už v situácií po skončení II. svetovej vojny. Zatiaľ čo ekonomiky „starých civilizácií“ (predovšetkým európska a japonská) boli po ozbrojenom konflikte v troskách, nedotknuté americké priemyselné kapacity pomáhali nielen skokovému ekonomickému rastu USA, ale aj rýchlemu nárastu životnej úrovne tamojšieho obyvateľstva. USA sa tak stali v 50. a 60. rokoch minulého storočia nielen lídrom určujúcim trendy, ale i bohatým (a obrovským) trhom. Táto situácia mala pre automobilový priemysel niekoľko konzekvencií. Americké automobilky sa napríklad nemuseli zaoberať potrebami zámorských zákazníkov. Tým najdôležitejším svetovým trhom bol práve bohatý domáci trh, ktorý sa vďaka prebytku finančných, ľudských, a priemyselných zdrojov„neobmedzoval“. Tamojšie spoločnosti tak začali spoluutvárať špecifické potreby amerických zákazníkov, viac či menej vzdialené potrebám „chudobnejšieho“ sveta. Tento prístup je viditeľný práve na príklade Fordu, ktorého európske aktivity boli v tom čase považované za menej významné, a v dôsledku toho tu existovali dve malé, nekoordinované centrály, s rozdielnymi portfóliami modelov (Veľká Británia a SRN). Druhým dôsledkom silnejúcej americkej ekonomiky bol vznik podmienok na ďalší rozmach veľkých priemyselných koncernov. Zatiaľ čo niektoré menšie značky zanikli, hlavné automobilové koncerny rozširovali svoje podnikateľské aktivity aj do oblastí, neviažucich sa k ich pôvodnému zameraniu (finančné služby, obchod s realitami, atď..). Z hlavných amerických automobiliek tak vznikali obrovské priemyselno-obchodné konglomeráty, so zložitou riadiacou štruktúrou. Posledným, a z dnešného pohľadu najkritickejším dôsledkom vtedajších podmienok bol vznik precedensu, spočívajúceho vo vytvorení príliš rozsiahleho systému dôchodkového, sociálneho, a zdravotného zabezpečenia. V prípade automobiliek sa výhody netýkali iba kmeňových zamestnancov, ale aj osôb na nich závislých.

Zlatá éra a ropná kríza
Je nepochybné, že obdobie 50. a 60. rokov bolo zlatou érou amerického automobilového priemyslu. Pozitívny vývoj ekonomiky napĺňal šéfov automobilových koncernov nielen uspokojením, ale i presvedčením, že to budú práve ich firmy, ktoré získajú náskok, a budú určovať vo svojej oblasti nielen americké, ale neskôr aj svetové trendy. Tento predpoklad, vychádzajúci z vtedajšej finančnej a priemyselnej prevahy USA by sa za ideálneho stavu iste naplnil. Jeho zásadnou chybou však bolo, že nepočítal s možnosťou výrazných ekonomických, sociálnych, a politických zmien, ktoré by v globálnom ponímaní mohli pozíciou Spojených štátov otriasť.

Prvé varovanie, že predstavy o „automobilovom svete“ formovanom americkými trendmi môžu byť mylné, priniesla ropná kríza 70. rokov. Americký zákazník zrazu musel začať objavovať svet malých, prevádzkovo ekonomických áut. Výsledkom tejto situácie bol výraznejší nástup japonských výrobcov na severoamerický trh, predovšetkým v nižších triedach. U kapitánov domáceho automobilového priemyslu to ale nebol dôvod na znepokojene, a s presvedčením, že východoázijská konkurencia ich neohrozuje, im prakticky úplne prenechali okrajové triedy malých áut.

Normalizovaná situácia začiatku 80. rokov im vo veľkej miere dávala za pravdu, a vznik nových segmentov Multi Purpose Vehicle (MPV), resp. Sport Utility Vehicle (SUV) „naštartoval“ predaje do nových výšok. Celosvetovo sa šíriaca popularita oboch kategórií dokonca znovuoživovala predstavy o trhu USA ako trendsettrovi svetového automobilového vývoja. Na prelome 80. a 90. rokov začal bohatnúci koncern Ford rozširovať svoje impérium aj o japonskú automobilku (Mazda), a európske luxusné značky (Aston Martin, Jaguar, Volvo, a neskôr aj Land Rover) združené v divízií Premier Automotive Group (PAG). Tieto „nákupy“ maly, mimo iné, viesť aj k vplyvu na formovanie zámorských trhov. Vývoj v USA už ale v tom čase viditeľne naberal nesprávny smer.

Zaujatie amerických výrobcov kategóriou SUV bolo tak veľké, že ponuka sedanov začala postupne zastarávať, až nakoniec dospela do situácie nízkej vývojovej priority. Domáce automobilky tak pozvoľna opúšťali jeden z nosných segmentov trhu, a sústredili sa na neprebernú ponuku vozidiel SUV, a pick-up „truck“. Uvoľnené pozície začali obsadzovať európske, ale predovšetkým japonské značky, ktorých neustále silnejúca výrobná prítomnosť na subkontinente naviac vykazovala rapídne vyššiu produktivitu. Kedysi podceňovaní výrobcovia z východnej Ázie tak postupne zaberali trhové pozície domácich producentov, a začali útočiť aj na poslednú doménu amerických koncernov (kategóriu vozidiel SUV). Tie v reakcií na vzniknutú situáciu reagovali uvedením série modelov, ktoré ich mali „vrátiť do hry“ v segmente sedanov. Predstavované novinky však väčšinou nevyznávali typické americké hodnoty, a miesto toho napodobovali prvky úspešnejších zámorských konkurentov. Tento postup ale ešte viac skomplikoval vzťah amerického zákazníka k domácim produktom.

New Millenium
Na prelome milénia už bolo zrejmé, že domáci výrobcovia sú v potencionálne nebezpečnej situácií. Zatiaľ čo japonské a európske automobilky boli (desiatky rokov) prítomné na všetkých významných trhoch ekonomicky multipolárneho sveta, ich americkí konkurenti boli závislí prevažne iba od domáceho trhu (kde boli naviac v defenzíve). Zámorské aktivity amerických koncernov boli vďaka nízkemu záujmu svojich „matiek“ vo väčšine prípadov v neustálom kolotoči stratovosti a ziskovosti. U Forda situáciu naviac výrazne komplikoval aj fakt, že viaceré novozískané luxusné značky divízie PAG dlhodobo vykazovali stratu.

V nepriaznivej odbytovej situácií rozohrali americké automobilky na domácom trhu ďalšiu nebezpečnú hru. Séria výrazných zliav mala za úlohu zatraktívniť domácu produkciu, ale nakoniec sa zmenila na vleklú cenovú vojnu, vrámci ktorej sa vypredávali skladové zásoby nových áut nezriedka aj za dumpingové ceny. Uprostred tohto cenového „zápasu“ ale došlo k inej udalosti, ktorá americké automobilové koncerny jeden po druhom definitívne zrazila na kolená. Bol ňou prepad predajov vozidiel kategórií SUV a MPV. Dnes je ešte ťažké povedať, či sa tak stalo v dôsledku nárastu cien pohonným hmôt, alebo ide o súbor viacerých faktorov, v ktorých môže hrať úlohu napríklad aj strata popularity takýchto áut medzi zákazníkmi.

Chybné presvedčenie výrobcov z Nového sveta, že „parametre“ ich trhu sa stanú predlohou aj pre vývoj neamerických trhov... Vytváranie atraktívnych sociálnych programov v období blahobytu, bez zdržanlivého postupu vzhľadom k budúcim možným obdobiam kríz... Neustále rozširovanie aktivít koncernu mimo core-biznisu, ruku v ruke s nekonkurencieschopnou produktivitou práce... A hlavne, zásadné chyby v produktovom plánovaní, ako i „neštandardné“ predajné praktiky... Bola to súhra všetkých týchto dôvodov, ktorá v uplynulých rokoch priviedla americké automobilové koncerny, vrátane Fordu, na pokraj sebazničenia.

Záchranné procesy
Situácia, v ktorej ide o existenciu ale v každej firme spúšťa procesy, ktoré by ju mali zachrániť. Prvým náznakom, že Ford čakajú veľké zmeny bola po takmer 30. rokoch jeho rezignácia na drahý program účasti v seriáloch F1. V plnej miere sa ale začali diať zmeny až v roku 2006, s uvedením plánu „Way Forward“. Ten počítal so zatváraním výrobných závodov, prepúšťaním, a krátením sociálnych výhod v takej miere, aká bola v histórií amerického priemyslu dovtedy nevídaná. „Zoštíhľovanie“ spoločnosti by ale nebolo účinným liekom, bez aplikácie komplexnejších zmien. Plán preto počíta so sériou zásahov, ktoré pokrývajú každú časť podnikania Fordu: od rapídneho zvyšovania produktivity, až po novú modelovú stratégiu, vrátane ráznych zmien dotýkajúcich sa luxusných značiek divízie P.A.G. Necelý rok po uvedení plánu „Way Forward“ nasledovala druhá veľká zmena – vo vedení koncernu nahradil Williama Forda, bývalý šéf Boeingu Alan Mulally. No a zatiaľ posledným krokom k znovuzískaniu stability Ford Motor Company bol nedávny predaj väčšinového podielu luxusnej britskej značky Aston Martin do rúk konzorcia, vedeného Davidom Richardsom.

A „európsky“ Ford?
A aký dopad má vývoj v americkej materskej firme na „európsky“ Ford? Popravde, minimálny. Spočíva snáď „iba“ vo veľkosti a smere transatlantických finančných tokov. Je totiž malým paradoxom, že menší, a modelovo autonómny „európsky“ Ford si v období problémov materskej firmy žije vlastným, úspešným životom. Dokonca, oproti pôvodným predpokladom začne ovplyvňovať tvár amerického modelového portfólia značky. Jedným z prvých rozhodnutí Alana Mulallyho v novej funkcií bolo totiž rozdelenie vývojvých projektov medzi jednotlivé technické centrály. Európska bude zodpovedať za vývoj malých a kompaktných modelov. Prvým realizovaným projektom tak bude nástupca aktuálnej Fiesty, ktorý si novo nájde cestu aj k americkým zákazníkom. Rovnakým smerom by sa mohli vybrať aj niektoré väčšie modely z tunajšej ponuky Fordu. V „hre“ je totiž možnosť, že by na severoamerickom trhu pomohli revitalizovať dlhodobo upadajúcu značku Mercury.

One World, One Ford
Jedna významná zmena sa ale v budúcnosti predsa len dotkne aj európskych zákazníkov. Bude sa týkať designu Fordov, ktoré uzrú svetlo sveta po roku 2010. Ďalšia vízia Alana Mulallyho by sa totiž dala zhrnúť do slov: „Jeden Ford“. „Kontinentálni“ šéfdesignéri Peter Horbury a Martin Smith tak pracujú na jednotiacich, globálnych designových charakteristikách, ktoré by mali v nasledujúcej generácií Fordov nahradiť ako americké autá s trojdielnou maskou, tak aj európsky „Kinetic-design“. To, že zjednotiť tvary, tak aby vyhovovali americkým i európskym zákazníkom, bude nesmierne ťažkou úlohou, potvrdzujú aj slová Petera Horburyho: „Kritickou vecou bude vyhnúť sa takému designovému stvárneniu, ktoré bude predajné iba uprostred Atlantického oceánu.“

Ale ešte predtým, než sa dočkáme budúcej generácie „globálnych“ Fordov, bude v Európe dokončená generačná výmena modelov s designom „Kinetic“:

Ford Ka
Nová generácia miniauta je pripravovaná v spolupráci automobilkou Fiat. Nástupca modelu Ka tak bude využívať mechanické skupiny nového Fiatu 500. Základný, trojdverový model sa v sériovej verzií predstaví v roku 2008, rok po svojom talianskom „súrodencovi“. Oneskorenie je spôsobené technickými úpravami, vynútenými prechodom na platformu konkurenčnej značky. Nie je ale vylúčené, že v prototypovej forme sa nástupca Ka ukáže už na tohtoročnom jesennom frankfurtskom autosalóne. Obe autá budú vznikať na výrobných linkách poľského závodu Fiat v Tychy.

Zatiaľ nepotvrdené správy hovoria o tom, že nástupca Fordu Ka by sa mohol neskôr objaviť aj v karosárskej verzií Cabrio.

Viac informácií: Ford a Fiat: nové mini vozy do dvou let

Ford Fiesta
Nová Fiesta bude mať v európskej verzií premiéru v roku 2008. Novinka využívajúca prvky designu Kinetic bude stáť na platforme novej Mazdy 2. Ako už bolo spomenuté vyššie, nová Fiesta bude prvýkrát skutočným svetovým autom. Okrem Európy sa od roku 2009 stane v upravenej podobe aj základom ponuky pre americkú divíziu. O ďalší rok neskôr bude nasledovať tretia štylistická verzia, určená pre čínsky trh.

V Európe budú tak ako doteraz k dispozícií 5-dverový hatchback, resp. trojdverový model (vrátane špičkovej verzie ST). V prípade päťdverovej karosérie nie vylúčené, že od roku 2009 bude doplnená o mestský soft-road v štýle VW CrossPolo.

Ford „B-coupé“
Malé coupé, nadväzujúce na starší model Puma, by sa na prelome desaťročia mohlo objaviť na americkom trhu. Predobrazom auta, postaveného na platforme novej Fiesty, bol koncept Ford Reflex (Detroit Auto Show 2006). Či sa by sa v prípade uvedenia podobného modelu dostala novinka aj na európske trhy, nebolo zatiaľ oficiálne oznámené.

Ford B-Max
Nástupca nepríliš úspešného modelu Fusion pravdepodobne ponesie označenie B-Max. Atraktívne tvarovaný crossover, kombinujúci prvky kategórií MPV a SAV, bude stáť na upravenej podlahovej plošine Mazdy 2. Podľa správ zo zahraničných odborných magazínov by sa v sériovom prevedení mohlo objaviť odvážne konštrukčné riešenie: protismerne otvárané bočné dvere. Premiéra nového auta je plánovaná na prelom rokov 2008 / 2009.

Ford Focus
Keď bude začiatkom roka 2010 uvedená na trhy III. generácia kompaktného modelu Focus, uzatvorí sa ním generačná obmena portfólia „európskeho“ Fordu. Novinka by tiež mala ukončiť designovú kapitolu s názvom „Kinetic“, a otvoriť cestu novému globálnemu design-direction Fordov.

V prípade budúceho Focusu pôjde o rozmerovo väčšie, a oblejšie auto, ktoré by malo opticky potláčať do úzadia trochu nevzhľadné stvárnenie zadného profilu aktuálnej generácie. Tak ako doteraz, aj nový Focus by mal predbežne obsahovať 5 karosárskych verzií. V novej generácií sa pravdepodobne objaví aj špičková verzia RS.

Ešte pred uvedením budúcej generácie Fordu Focus pripravuje automobilka jedno prekvapenie. Po dlhom období nejasností sa zdá, že aktuálna generácia Focusu bude predsa len doplnená o verziu RS. Nový vrcholový model by mal mať premiéru v roku 2008, zároveň s faceliftom celého radu Focusov. Podľa zdrojov z dielní športovej divízie Team RS bude auto poháňané motorom pochádzajúcim z vývojového oddelenia Volva. Ide o pohonnú jednotku SI6 3,2 L.

V súvislosti s novým Focusom RS sa v zahraničných médiách objavili aj pochybnosti o pohone 4WD. Pracovník oddelenia Team RS ale poskytol informáciu, že auto bude naozaj vybavené pohonom všetkých štyroch kolies. Na rozdiel od prvého RS, ktorého pohonná sústava bola dielom spoločnosti Prodrive, aktuálny model by mal dostať mechaniku pochádzajúcu z koncernových „regálov“. Tak ako motor, aj technické riešenie pohonu štyroch kolies by malo pochádzať od švédskej automobilky Volvo.

Viac informácií: Spy Photos: Nový Ford Focus RS

Ford C-Max
Na jeseň 2009, pol roka pred uvedením nového Focusu, možno očakávať predstavenie novej generácie kompaktného MPV C-Max. Bližšie informácie o novinke zatiaľ nie sú k dispozícií.

Ford „B-SUV“
Minulá generácia modelu Maverick si v Európe nezískala veľkú obľubu. Auto navrhnuté podľa požiadaviek amerických zákazníkov tak dosahovalo na starom kontinente iba malé predajné počty. Nová generácia modelu, v USA predávaného ako Ford Escape, už z tohto dôvodu nebude na európskych trhoch viac ponúkaná. Nahradí ho samostatný európsky model „kompaktného“ SUV, ktorý by mal designovo nadväzovať na niektoré línie konceptu iosisX (Paríž 2006). Premiéra zatiaľ bezmennej novinky je naplánovaná na tohtoročný frankfurtský autosalón.

Viac informácií: Spy Photos: Nové SUV od Fordu - sériová podoba studie Iosis X

Ford Mondeo
Nový modelový rad Mondeo bude postupne doplňovaný o ďalšie verzie výbav a motorov (vrátane hybridného pohonného agregátu). Vrcholnou ponukou by mal byť rovnaká technická konfigurácia, aká bude použitá v novom Focuse RS (viď. vyššie).

Ford S-Max
Ford S-Max sa stane prvým Fordom, ktorý bude na tunajších trhoch k dispozícií aj s hybridnou pohonnou jednotkou. Malo by sa tak stať už do jedného roka. Informácie o iných významných zmenách zatiaľ nie sú dostupné.

Ford Galaxy
Zatiaľ nie sú pripravované nijaké významnejšie zmeny.

Modelová paleta „európskych“ Fordov by sa v strednodobom výhľade predsa len mohla rozšíriť aj o niektoré modely z americkej ponuky. Po predstavení aktuálnych generácií modelov Mustang a Edge sa vo vedení automobilky objavili úvahy o ich možnom predaji v Európe. V oboch prípadoch ale boli konečné rozhodnutia zamietavé. Je však pravdepodobné, že minimálne u týchto dvoch áut, by sa ich nástupcovia (očakávaní po roku 2010) mohli objaviť na trhoch starého kontinentu.

V konečnom dôsledku by to nemuseli byť jediné „americké“ Fordy určené pre tunajší trh. Vedenie automobilky už oznámilo, že nástupca Expoleru opustí koncepciu klasického „utilitárneho“ SUV, a transformuje sa do podoby crossover SAV v štýle Mazdy CX-9. Myšlienke uvedenia amerických modelov na európske trhy nahráva aj pripravované zjednotenie designu, a globálne rozdelenie prioritných vývojových programov na základe jednotlivých tried vozidiel.

(Poznámka: Prehľad je venovaný iba modelom, ktoré sú / môžu byť určené pre európsky trh. Neobsahuje novinky pripravované pre domáci, severoamerický trh.)

Spolupracujeme s TipCars.com
Online: V první volební den hlasovalo přes 40 procent voličů Online: V první volební den hlasovalo přes 40 procent voličů

Začaly volby. Občané hlasují o tom, kdo nově zasedne do…

Americký rozpočtový deficit výrazně vzrostl, i když do něj přitekly rekordní příjmy Americký rozpočtový deficit výrazně vzrostl, i když do něj přitekly rekordní příjmy

Rozpočtový deficit Spojených států v uplynulém fiskálním…

Podpora a výzva k terorismu má z internetu mizet do dvou hodin, shodla se G7 Podpora a výzva k terorismu má z internetu mizet do dvou hodin, shodla se G7

Podpora terorismu a výzvy k teroristickým činům mají v…

Bitcoin prolomil další hranici, letos už jeho hodnota vzrostla šestinásobně Bitcoin prolomil další hranici, letos už jeho hodnota vzrostla šestinásobně

Hodnota kybernetické měny bitcoin dnes poprvé překročila…

 

Štítky Ford Spy Photos

 

Přidat názorDiskuse: Marko: Budúcnosť značky Ford (+analýza…Doporučujeme
Pohon všech kol je stále oblíbenější. Tohle je kompletní nabídka čtyřkolek na trhu! Pohon všech kol je stále oblíbenější. Tohle je kompletní nabídka čtyřkolek na trhu!

Jestliže před deseti lety bylo pohonem všech kol vybaveno…

Víte, jaké palivo v zahraničí natankovat? A jak se vyznat v označení Gazole či Senza Plombo? Víte, jaké palivo v zahraničí natankovat? A jak se vyznat v označení Gazole či Senza Plombo?

Ne ve všech státech Evropské unie se nafta označuje jako…

 

AutoRevue
Škoda už oficiálně prodává Karoq. Tipy, jak ho rozpoznat od Kodiaqu: Škoda už oficiálně prodává Karoq. Tipy, jak ho rozpoznat od Kodiaqu:

Škoda zatím neoznámila, kolik bude požadovat za základní…

Vyzkoušeli jsme Škodu Kodiaq Scout. Přináší tato verze něco navíc? Vyzkoušeli jsme Škodu Kodiaq Scout. Přináší tato verze něco navíc?

Co přináší Kodiaq ve verzi Scout? Není to jen designová varianta?

 

 
Model motoru Bugatti Chiron může být váš. Stojí jako nová Dacia

Model motoru Bugatti Chiron může být váš. Stojí jako nová Dacia

Dnes 17:50

Jednotka v měřítku 1:4 bohužel není funkční, přesto jde o fascinující práci. Její stavba trvala neuvěřitelných 220 hodin.
Blesk.cz

Tajemství letušek: Sex s boháči za peníze a s piloty v kokpitu?!

Tajemství letušek: Sex s boháči za peníze a s piloty…

Nejmenovaná britská letuška popsala skandální praktiky svých kolegyň. Čím dál víc stevardek si prý přivydělává…

Jaký otec, taková dcera. Recenze Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy

Jaký otec, taková dcera. Recenze Layton's Mystery…

Krev není voda. A geny nadějná detektivka Katrielle Layton rozhodně nezapře. Jejím otcem totiž není nikdo jiný…

 

iSport.cz

Zklamaný Honejsek po prohře v Pardubicích: Faulovali jsme jak žáčci

Zklamaný Honejsek po prohře v Pardubicích: Faulovali…

Vidíte ty záblesky šikovnosti, schopnost se nacpat pro gól. Drzost. Antonín Honejsek v sezoně odehrál 12 zápasů…

VIDEO: Brno padlo s Hradcem, v čele je Plzeň. Liberec má první výhru venku

VIDEO: Brno padlo s Hradcem, v čele je Plzeň.…

VIDEO | Páteční 15. kolo hokejové Tipsport extraligy pořadí na čele tabulky nezměnilo. Plzeň zůstala i přes…

 

Reflex.cz

Žena si přinesla z blešího trhu raritu. Nikdy nepublikované fotky mladých Stounů

Žena si přinesla z blešího trhu raritu. Nikdy…

Bleší trhy. Jedni je milují, vyhledávají a jsou dokonce ochotni za nimi i cestovat. Například do Paříže, kde…

Padrťské rybníky aneb Hluboké oči brdské krajiny

Padrťské rybníky aneb Hluboké oči brdské krajiny

Brdy loni definitivně opustili vojáci a tato středočeská oblast se po dlouhých 90 letech otevřela turistům.…