1.11. 2017 David Bureš Google+ profil David Bureš

Vše o řidičských průkazech. Kde se vydávají? Co je potřeba k výměně? A kolik to stojí?

Vše o řidičských průkazech. Kde se vydávají? Co je potřeba k výměně? A kolik to stojí?

Množí se nám dotazy na problematiku řidičských průkazů. Co k jeho vyřízení potřebujete? Jak dlouho trvá jeho vyřízení? Rozhodli jsme se na ně odpovědět.

Řidičský průkaz sice musí mít každý řidič, v redakční emailové schránce se nám ale množí dotazy na tuto tematiku. Často se ptáte, co je potřeba k jeho vyřízení, jakou fotku dodat k žádosti, co dělat s propadlým průkazem, nebo kde potřebujete mezinárodní řidičský průkaz. Rozhodli jsme se na tyto dotazy odpovědět tímto rozsáhlým článkem.

Kdo vydává řidičský průkaz?

Vydávání řidičského průkazu má na starosti konkrétní obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatele. Dnes tak při žádosti o vydání nebo výměnu řidičského průkazu musíte do místa svého trvalého bydliště. Kompletní seznam obecních úřadů s rozšířenou působností včetně příslušných kontaktů naleznete na přiložené mapě:

Od července 2018 však vejde v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která umožní vyřídit žádost o řidičský průkaz na jakémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností.

Co je potřeba k vydání řidičského průkazu?

Při žádosti o vydání řidičského průkazu žadatel musí na úřadu předložit platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz, případně pas, průkazovou fotografii (pro bližší info vizte dál) a samozřejmě také samotnou žádost o vydání řidičského průkazu. Tento jedinečný tiskopis s již vytištěnými osobními údaji žadatel obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů na příslušném úřadě, stáhnout z internetu nelze. Při vydání nového řidičského průkazu po absolvování autoškoly je dále nutné předložit posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem a doklad o odborné způsobilosti, neboli doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování autoškoly. Při výměně řidičského průkazu např. z důvodu změny bydliště, změny příjmení nebo při rozšíření řidičského oprávnění o další skupinu je k žádosti nutné dodat také dosavadní řidičský průkaz.

Jaká fotografie patří na řidičský průkaz?

Nedílnou součástí žádosti o vydání řidičského průkazu je též předložení fotografie, jejíž provedení má své podmínky. Jednoduše řečeno se jedná o průkazovou fotografii, tedy fotku obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm na 45 mm. Může být sice barevná, nebo černobílá, musí ale vyhovovat testům dlouhodobé obrazové stálosti a mít hladký povrch.

Fotografie musí zobrazovat hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, jejíž pohled musí směřovat do objektivu. Pohled přes rameno nebo s nakloněnou hlavou je tedy nepřípustný. Zobrazovaná osoba navíc musí mít neutrální výraz, tudíž musí mít zavřená ústa a otevřené oči. Podmínkou je i to, že fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Občan je na ní zobrazen v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy. Výjimkou jsou náboženské nebo zdravotní důvody, třeba hidžáb tedy dovolen je, nesmí však zakrývat ani část obličeje. To platí i pro vlasy, které obličej nesmí překrývat.

Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé, až světle modré, přípustné je i šedé pozadí nebo plynulý přechod těchto barev. Členité pozadí (fotka z přírody) je zakázané, stejně jako stíny na pozadí. Snímek nesmí být retušován, zakázány jsou i různé odlesky.

Průkazovou fotografii lze obvykle nechat vyvolat přímo v budově konkrétního úřadu. Do budoucna se pak počítá s tím, že by si úřady fotografie občanů sdílely. Od 1. července 2018 tak díky novele zákona o provozu na pozemních komunikacích už papírová fotografie nebude třeba, úředník ji bude moci získat z registru veřejné správy.

Kolik stojí vydání řidičského průkazu?

Za vydání řidičského průkazu se platí správní poplatek ve výši 50 Kč. Výjimkou je výměna řidičského průkazu z důvodu konce jeho platnosti, takové vydání je bezplatné. Pokud tedy řidič žádá o výměny do tří měsíců před koncem platnosti, na dřívější výměnu se vztahuje uvedený poplatek. Správní poplatek musíte zaplatit také pro vydání nového průkazu při ztrátě nebo odcizení toho stávajícího, případně při změně bydliště žadatele nebo jména (např. po svatbě). Pokud však žádáte vydání dokumentu ve zkrácené lhůtě, do pěti dnů, zaplatíte za něj poplatek 500 korun.

Jak dlouho trvá vystavení nebo výměna řidičského průkazu?

Žadateli bude řidičský průkaz vydán ve standardní lhůtě do 20 dnů, stav vyřízení lze obvykle zjistit na webových stránkách příslušného úřadu. Při žádosti o vydání ve zkrácené lhůtě lze za poplatek 500 Kč vydat průkaz do pěti pracovních dnů. Zkrácená lhůta se však týká pouze výměny řidičského průkazu, případně rozšíření o další skupinu. Po dokončení autoškoly tudíž noví řidiči musejí počítat se standardní lhůtou.

Žadatelé o řidičský průkaz po absolvování autoškoly by pak měli myslet na to, že do doby, než převezmou na úřadu registru řidičů řidičský průkaz, nejsou oprávněni motorová vozidla řídit. Žádné „prozatímní oprávnění“ pro řízení motorových vozidel do doby vydání řidičského průkazu nelze vydat. Jestliže žádost o vydání řidičského průkazu musí řidič vyřídit osobně, o samotné vyzvednutí se může postarat i jiná osoba, a to na základě úředně ověřené plné moci.

Jak dlouho je řidičský průkaz platný?

Řidičské průkazy jsou omezeny platností. Řidičáky pro motocykly, automobily a traktory (řidičské skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, B+E a T) jsou vydávány na deset let. U kamionů a autobusů (skupiny C1, C1+E,C, C+E, D1, D1+E,D a D+E) je platnost průkazu omezena na polovinu, tedy pět let.

Co znamenají kódy uvedené na řidičském průkazu?

Český řidičský průkaz je v aktuální podobě (od roku 2013) plastovou polykarbonátovou kartou o velikosti 54 x 86 mm, která svým provedením odpovídá vzoru stanoveným předpisy Evropské unie. Vedle nacionálií držitele (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo), data konce platnosti, čísla dokumentu nebo řidičských skupin, pro které je platný, se na něm objevují i tzv. harmonizační kódy. Ty provádí podmínění, nebo omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče, případně administrativní náležitosti. Z těchto kódů lze tak vyčíst, zda je řidič povinen při jízdě nosit brýle (kód 01.01) nebo protézu dolní končetiny (03.02), případně jakým způsobem musí být přizpůsobené jeho vozidlo.

Za co všechno vám seberou řidičák. Přestupky, o nichž nevíte!

Co dělat při ztrátě či odcizení řidičského průkazu?

Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na příslušný úřad s rozšířenou působností podle místa svého obvyklého bydliště a zažádat si o nový řidičský průkaz. V případě krádeže je vhodné k žádosti o vydání nového řidičského průkazu předložit oznámení o odcizení stávajícího průkazu. Ztrátu průkazu policii nahlašovat nutné není, je to však doporučováno.

Úřad žadateli následně předá tzv. potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, které platí po dobu 30 dnů, tedy v době, než bude vydán nový řidičský průkaz. Tato náhrada řidičáku však platí výhradně na území České republiky.

Co udělat s propadlým řidičským průkazem?

Propadlý řidičský průkaz je nutné odevzdat na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Po konci platnosti už daný průkaz neopravňuje k řízení vozidel, za takový přestupek řidiči hrozí pokuta až ve výši 2.500 korun.

Kdy odevzdat řidičský průkaz?

Odevzdání řidičského průkazu se týká hned několika skupin řidičů. V prvním případě jde o ty s propadlým řidičským průkazem, kteří jej musejí odevzdat při vyzvednutí nového, platného průkazu. Dále musejí řidičák odevzdat i ti řidiči, kterým bylo řidičské oprávnění podmíněno, pozastaveno, omezeno, odňato nebo pozastaveno v řízení podle exekučního řádu. A samozřejmě ti, kteří obdrželi 12 trestných bodů, a ti, kterým bylo odejmuto řidičské oprávnění soudem. V tomto případě musejí potrestaní odevzdat průkaz do pěti pracovních dnů od daného rozhodnutí.

Řidičský průkaz je nutné odevzdat také v případě úmrtí držitele. Pozůstalí jsou povinni jej odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému v místě posledního trvalého bydliště zemřelého, a to bez zbytečného odkladu.

Můžu se vzdát řidičského průkazu?

Ano, jestliže dlouhodobě neřídíte, je možné se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele, adresa jeho bydliště, datum a místo narození a rodné číslo a datum udělení řidičského oprávnění. K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti. Spolu s oznámením o vzdání se řidičského průkazu držitel samozřejmě musí příslušnému úřadu průkaz odevzdat.

K čemu slouží mezinárodní řidičský průkaz?

Vedle běžného, tzv. národního řidičského průkazu je možné vystavit také tzv. mezinárodní řidičský průkaz, který je však pouze doplňkem k tomu běžnému. Při jízdě do zahraničí po Evropské unii jej nepotřebujete, vyžadován je však ve vzdálenějších destinacích, mimo EU, ať už ve Spojených státech amerických, Mexiku nebo třeba Austrálii. Vydávány jsou dva vzory, podle vídeňské úmluvy a podle ženevské úmluvy, přičemž každý z těchto typů je platný jen ve vybraných státech světa. Před odjezdem do dané destinace je tak nutné si zjistit, jaký mezinárodní řidičský průkaz je v daném státě vyžadován.

Jak zpátky získáte řidičák? Je to úřednická tortura!

Kde lze vyřídit mezinárodní řidičský průkaz?

Mezinárodní řidičský průkaz je vydáván na počkání, a to opět na obecním úřadu s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatele. Žádost je nutné podat osobně a doplnit ji o průkazovou fotografii (viz výše) a předložit k ní platný doklad totožnosti (občanský průkaz či pas) a řidičský průkaz. Správní poplatek za vyřízení činí 50 korun, průkaz podle vídeňské úmluvy je platný tři roky, ten podle ženevské úmluvy platí jen rok.

Spolupracujeme s TipCars.com
Turecko prudce zvýšilo dovozní clo na některé americké zboží Turecko prudce zvýšilo dovozní clo na některé americké zboží

Turecko prudce zvýšilo cla na dovoz některého amerického…

Royal Bank of Scotland zaplatí rekordní pokutu kvůli hypotečním cenným papírům Royal Bank of Scotland zaplatí rekordní pokutu kvůli hypotečním cenným papírům

Britská Royal Bank of Scotland zaplatí ve Spojených…

Kdy zase budou lidi? Čtěte, jak vnímají zpomalení české ekonomiky personalisté Kdy zase budou lidi? Čtěte, jak vnímají zpomalení české ekonomiky personalisté

Růst české ekonomiky meziročně zpomalil o téměř dva…

Zápasník Zápisník Vladana Gallistla: Komunisté mocí opilí Zápasník Zápisník Vladana Gallistla: Komunisté mocí opilí

KSČM si po desetiletích teprve přičichla k moci, a už se…

 

Štítky Český trh

 Doporučujeme
Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí? Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí?

Vysoké tresty za rychlost jako již tradičně hrozí v…

Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

 

AutoRevue
Co skrývá záslepka u voliče převodovky? V nouzi vás může zachránit Co skrývá záslepka u voliče převodovky? V nouzi vás může zachránit

U některých aut je záslepka pro odjištění pojistky…

Škoda Karoq dostala výbavu Active. Takto vypadá základ za 484.900 Kč Škoda Karoq dostala výbavu Active. Takto vypadá základ za 484.900 Kč

Konfigurátor Škody Karoq se rozšířil směrem dolů. Příchod…

 

 
Enzo Ferrari své automobilce i světu chybí již 30 let. Připomeňte si legendu

Enzo Ferrari své automobilce i světu chybí již 30 let. Připomeňte si legendu

Včera

Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, výrazná osobnost dějin motorismu a zakladatel jedné z nejslavnějších automobilek, zemřel před 30 lety.
Blesk.cz

Smutný Krampol v bolestech: Zdrtil ho verdikt lékařů! Co mu zakázali?

Smutný Krampol v bolestech: Zdrtil ho verdikt…

Jiří Krampol (80) už delší dobu bojuje s velkými bolestmi v kolenou, kvůli kterým nemůže skoro už ani chodit.…

Práce snů pro milovníky zvířat: V Řecku hledají někoho, kdo se postará o 55 koček!

Práce snů pro milovníky zvířat: V Řecku hledají…

Máte rádi kočky a rádi byste bydleli v odlehlém ostrovním ráji? Tak toto zaměstnání je pro vás jako dělané!…

 

iSport.cz

Trnava v Lize mistrů končí, vypadl i Celtic. Přemožitel Slavie narazí na Ajax

Trnava v Lize mistrů končí, vypadl i Celtic.…

Český trenér Radoslav Látal si s fotbalisty Trnavy ve skupině Ligy mistrů nezahraje. Po úvodní remíze 1:1 ze…

Dynamo Kyjev – Slavia 2:0. Sen o Lize mistrů uťal i gól z ofsajdu

Dynamo Kyjev – Slavia 2:0. Sen o Lize mistrů uťal i…

Fotbalisté Slavie na postup do základní skupiny Ligy mistrů nedosáhnou ani letos. Rozhodla o tom, po domácí…

 

Reflex.cz

Turecko jako vyděrač Západu a Evropa jako starověký Řím

Turecko jako vyděrač Západu a Evropa jako starověký Řím

Když byl na tomto webu zveřejněn příspěvek o nebezpečnosti stávajícího Turecka pro Evropu, svým způsobem mě to…

Na návštěvě u kmene Koma aneb Za zvuky starého světa do kamerunského pohoří Alantika

Na návštěvě u kmene Koma aneb Za zvuky starého světa…

Před pár lety jsem na několik dnů vyšplhal do kamerunských hor. Muž středního věku Issa, průvodce z kmene Koma,…