10.4. 2016 PR sdělení

Úplná pravidla soutěže „Vyhrajte 1 ze 2 zájezdů na zahajovací zápas Francie–Rumunsko UEFA EURO 2016™"

Úplná pravidla soutěže „Vyhrajte 1 ze 2 zájezdů na zahajovací zápas Francie–Rumunsko UEFA EURO 2016™

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vyhrajte 1 ze 2 zájezdů na zahajovací zápas Francie–Rumunsko UEFA EURO 2016™ se společností Continental!“ (dále jen “Soutěž”).

Soutěž je pořádána ve spolupráci s provozovatelem serveru Auto.cz, kterým je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02346826 (dále také jako „Provozovatel serveru“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže uvedené na portále www.auto.cz, na níž bude Soutěž zveřejněna. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Organizátor pořádá Soutěž z pověření zadavatele. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

Organizátorem soutěže je:

AMI Communications, spol. s r.o., se sídlem Týn 641/4, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČ: 630 77 370

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36493

(dále jen „organizátor“)

Zadavatelem soutěže je:

Continental Barum s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika

IČ: 45788235

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057

(dále jen „zadavatel“).

1. Doba trvání soutěže:

Soutěž trvá od 11. 4. 2016 16:00:00 hodin do 28. 4. 2016 23:59:59 hodin (dále jen „doba trvání soutěže“). Celkem 18 dní.

2. Účastníci soutěže:

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let nejpozději v den předcházející dni její registrace do Soutěže, s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, která souhlasí s těmito Pravidly a rozhodne se zúčastnit Soutěže, přihlásí se do Soutěže a v Době konání soutěže zašle v souladu s Pravidly svou fotografii s tematikou „ jak bych fandil na fotbalovém mistrovství Evropy “ (dále také Účastník", „Účastník soutěže“ nebo „Soutěžící").

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, Provozovateli serveru či spolupracujícím společnostem (a to včetně členů odborné poroty), jakož i osoby těmto osobám blízké. Ze Soutěže jsou dále vyloučeny osoby podílející se na přípravě, tvorbě anebo organizaci této Soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeny anebo budou ze Soutěže vyřazeny. Pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání Ceny, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na Cenu. Cenu je v takovém případě organizátor soutěže oprávněn udělit dalšímu Soutěžícímu v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude také vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání Ceny. Za nekalé jednání je považován i neoprávněný zásah do technického zabezpečení serveru/webových stránek, na kterém Soutěž probíhá. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém Soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru. Organizátor je oprávněn vyloučit ze Soutěže osobu, u níž má důvodné podezření, že se dopustila jednání, které je v rozporu se zásadami fair play.

3. Výhry:

Společnost Continental Barum s.r.o. věnovala do Soutěže 2 x výhru:

Zájezd pro dvě osoby na UEFA EURO 2016™ na zahajovací zápas dne 10. 6. 2016 (Francie-Rumunsko).

Výhra “Zájezd pro dvě osoby na UEFA EURO 2016™ na zahajovací zápas dne 10. 6. 2016 Francie-Rumunsko” obsahuje:

 • 2 vstupenky na zahajovací zápas Francie-Rumunsko dne 10. 6. 2016
 • Doprava (odjezd 10. 6. 2016 a příjezd 11. 6. 2016)
 • Ubytování v 4* hotelu na 1 noc
 • Náklady spojené se vstupem do místa konání zápasu
 • Večeře a snídaně v hotelu
 • Asistence zástupce společnosti Continental Barum s.r.o.

(dále také jako „cena“)

Výhra neobsahuje: transport na místo odjezdu z ČR, cestovní pojištění, kapesné, jakékoliv osobní výdaje výherce a jeho doprovodu během zájezdu.

Celková hodnota výhry je 1.200 EUR. Daň z výher bude zadavatelem uhrazena v souladu s příslušnými daňovými předpisy výherce.

4. Oznámení a předání výher:

Pro oznámení výhry formou e-mailu bude použita e-mailová adresa a telefonní číslo, které byly uvedeny v soutěžním e-mailu. Oznámení o výhře bude výherci odesláno e-mailem a SMS zprávou po vyhlášení výherců dne 2. 5. 2016.

Výherci budou následně kontaktováni telefonicky pracovníkem ze strany organizátora Soutěže, který s výherci dohodne předání výher a podmínky pro uplatněné výhry.

Dle požadavků UEFA je výherce zájezdu povinen na výzvu organizátora Soutěže doložit své a svého doprovodu:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Národnost
 • Číslo pasu/občanského průkazu
 • Adresu trvalého bydliště
 • Telefonní kontakt
 • E-mailovou adresu

Výhra bude v případě splnění všech podmínek Soutěže předána výherci osobně oproti podpisu předávacího protokolu. V případě odmítnutí převzetí výhry či odmítnutí podpisu předávacího protokolu ztrácí výherce právo na výhru a zadavatel soutěže je oprávněn rozhodnout o jejím dalším použití. Organizátor vykoná maximálně 3 pokusy se spojit s výhercem pro možnost doplnění podmínek předání a uplatnění výhry a to v různých časech v pracovní době. A to 3 po sobě jdoucí pracovní dny. Po neúspěšných pokusech využije organizátor i další dostupné možnosti spojení se s výhercem. Pokud se organizátorovi nepodaří kontaktovat výherce po dobu 7 dnů, výhra přechází na dalšího Soutěžícího v pořadí.

Výherce a jeho doprovod je obecně povinen zajistit veškeré potřebné doklady nutné pro vstup na území Německa/Francie na vlastní náklady a odpovědnost (např. platný občanský průkaz). Výherce zodpovídá za zdravotní stav svůj a osoby, která ho doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí.

Termín výhry tj. zájezdu je určený konáním zápasu, výherce nemůže termín zájezdu vybrat, termín je pevně dán. Termín není měnitelný ani v případě, že se výherce tohoto termínu nemůže zúčastnit. Organizátor, zadavatel soutěže, ani Provozovatel serveru nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy Účastníka vzniklé v místě realizace výhry. Změna osoby výherce, ani osoby, která bude jejím doprovodem, není možná.

Doprovodem výherce může být pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice.

Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem, či dalším účastníkem zájezdu nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu. Výherce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti v zájezdu a pokyny organizátora, Provozovatele serveru, či zadavatele soutěže, které budou upřesněny před odjezdem a zaslány emailem všem výhercům. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být z akce bez dalšího vyloučen.

5. Účast v soutěži:

Soutěžící se může zapojit do Soutěže tak, že:

v době trvání Soutěže odešle e-mail se soutěžní fotografii s tematikou „ jak bych fandil na fotbalovém mistrovství Evropy “ na e-mail: souteze@cncenter.cz s označením Continental, přičemž do e-mailu uvede své kontaktní údaje:

 • jméno, příjmení,
 • telefonního číslo
 • jméno, příjmení doprovodu

Odesláním soutěžní fotografie Soutěžící současně vyslovuje svůj souhlas s Pravidly této Soutěže, souhlas s poskytnutím licenčních práv a se zpracováním osobních údajů, a to vše v rozsahu stanoveném těmito Pravidly. Pokud soutěžní fotografie zachycuje i jinou určitelnou nebo určitou osobu, která by měla současně tvořit doprovod Soutěžícího v případě získání výhry, odesláním fotografie Soutěžící činí prohlášení o tom, že je zmocněn udělit a uděluje souhlas s Pravidly, s poskytnutím licenčních práv a se zpracováním osobních údajů i za tuto osobu, která je zachycena na fotografii a to vše dle a v rozsahu těchto Pravidel. Souhlasy v rozsahu a ve smyslu tohoto ustanovení poskytuje Soutěžící vždy i za osobu, která bude tvořit jeho doprovod a to i tehdy, není-li zachycena na soutěžní fotografii.

 • Soutěžící, kteří neuvedou všechny požadované informace, nebudou do Soutěže zařazeni.
 • E-maily neobsahující všechny požadované údaje, popřípadě obsahující odmítnutí udělení některého z uvedených souhlasů, má za následek jejich nezařazení do Soutěže.

Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejlepší fotografie, která se bude skládat z členů Provozovatele serveru, zástupců organizátora a zástupců zadavatele.

Zájezdu na zahajovací zápas je oprávněn se zúčastnit pouze Soutěžící, který získal jednu z uváděných výher, a jeho doprovod, kterým je osoba uvedená v emailu se soutěžní fotografií. Změna osoby ať již Soutěžícího anebo jeho doprovodu není možná. Jakékoliv převody práv vyplývající z výhry jsou vyloučeny.

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: od 11. 4. 2016 16:00:00 hodin do 28. 4. 2016 23:59:59 hodin

Finále, resp. setkání odborné poroty: 29. 4. 2016

Výběr vítěze:

Dne 29. 4. 2016 se sejde odborná porota složená z členů Provozovatele serveru, zástupců zadavatele, organizátora a vybere 2 výherní fotografie, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých fotografií. Výherci Soutěže se stávají 2 Účastníci, jejichž fotografie byly vyhodnoceny jako nejzajímavější.

Složení odborné poroty:

 • 1 zástupce Provozovatele serveru
 • 2 zástupci zadavatele
 • 2 zástupci organizátora

O jmenování jednotlivých zástupců v odborné porotě rozhoduje vždy ten subjekt, jehož zástupci jsou výše určeni. Seznam jmenovaných zástupců do odborné poroty bude uveden v příloze k protokolu o hlasování.

6. Soutěžní fotografie

Technické náležitosti fotografie: doporučená velikost fotografií je 800 x 600 px. Povolen je pouze formát jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB. Fotografie může být „selfie“ snímek. Fotografie nesmí zachycovat jinou osobu, než je sám Soutěžící a/nebo soutěžící s jeho doprovodem, tj. osobou, která by v případě výhry Soutěžícího byla druhým účastníkem (vedle Soutěžícího, který získal výhru v této Soutěži) zájezdu na zahajovací zápas.

Vítězné fotografie budou zveřejněny společně s vyhlášením výsledků.

Účastník soutěže zasláním fotografie do Soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené fotografie, tedy disponuje veškerými právy k této fotografii

b) tato fotografie je původní

d) užitím fotografie organizátorem, resp. zadavatelem dle těchto Pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se organizátora, resp. zadavatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti organizátorovi, resp. zadavateli

e) fotografie budou po dobu do 29. 4. 2016 poskytnuty výhradně organizátorovi, a že fotografie dosud nebyly přihlášena do žádné jiné soutěže.

Zasláním soutěžní fotografie do Soutěže Soutěžící uděluje zadavateli, organizátorovi a Provozovateli serveru, výhradní souhlas s bezúplatným užitím soutěžní fotografie (včetně své podobizny), všemi způsoby, ke zveřejnění na soutěžních stránkách www.auto.cz a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům zadavatele, organizátora a Provozovatele serveru, ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Soutěžící dále prohlašuje, že je zmocněn udělit souhlas dle věty předchozí i za osobu, která je zachycena na soutěžní fotografii a která má tvořit jeho doprovod v případě získání výhry. Souhlas dle věty předchozí činí Soutěžící zasláním soutěžní fotografie. Zadavatel, organizátor ani Provozovatel serveru není povinný tuto licenci využít a je oprávněný upravit soutěžní fotografie pro své potřeby v souladu s právními předpisy. Pokud je na jakékoliv další nakládání se Soutěžní fotografií (např. její úpravu, zpracování, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas Soutěžícího anebo jeho doprovodu, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen poskytnutím soutěžní fotografie do Soutěže. Zadavatel, organizátor a Provozovatel serveru jsou oprávněni tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby anebo nepravdivosti uvedených prohlášení vznikla organizátorovi, zadavateli nebo Provozovateli serveru anebo jiné osobě jakákoli újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je Soutěžící povinen ji v plném rozsahu nahradit.

Soutěžící prohlašuje, že na soutěžní fotografii nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných osob, že užitím soutěžní fotografie způsobem vyplývajícím z Pravidel nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne zadavateli, organizátorovi nebo Provozovateli serveru ani jiné osobě újma, ani na něm nebudou oprávněně uplatňovat nároky třetí osoby. Soutěžící se zavazuje takové případné nároky třetích osob v plné výši uhradit.

Organizátor je oprávněn vyřadit soutěžní fotografie, které:

a) neodpovídají zadanému tématu Soutěže: „jak bych fandil na fotbalovém mistrovství Evropy“

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,

c) by mohly poškodit dobré jméno zadavatele nebo organizátora,

d) u kterých byla zjištěna manipulace při hlasování či nedodržení jiných podmínek Soutěže,

e) jsou v rozporu se zájmy zadavatele, organizátora anebo Provozovatele serveru.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám Soutěže, rozhoduje organizátor.

6. Zpracování osobních údajů:

Účastí v Soutěži souhlasí Účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování (dále jen „Údaje“) do databáze zadavatele jakožto správce, pro účely realizace Soutěže a předání Ceny a to na Dobu konání soutěže, resp. po dobu nezbytnou pro naplnění účelu této Soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je organizátor. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, že má právo přístupu k Údajům a právo na opravu těchto Údajů, blokování nesprávných Údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním Údajů před ukončením Doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení Účastníka ze Soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností organizátorem či zadavatelem se může obrátit na organizátora či zadavatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00. Zpracovatelem Údajů je i Provozovatel serveru. Účastník soutěže prohlašuje, že je zmocněn osobou, která je na soutěžní fotografii zachycena jako doprovod, udělit souhlas vztahující se k osobním údajům ve stejném rozsahu jako platí dle těchto Pravidel pro Soutěžícího. Účastí v Soutěži pak souhlas dle věty předchozí činí Soutěžící i za osobu představující jeho doprovod.

7. Souhlas s pravidly:

Účastí v Soutěži na webových stránkách www.auto.cz Soutěžící dobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito Pravidly Soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas zadavateli, organizátorovi a Provozovateli serveru:

 • s případným zveřejněním svých a svého doprovodu osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení a soutěžní fotografie na webových stránkách www.auto.cz;
 • s bezplatným uveřejněním vytvořené fotografie a dále tak i podobizny a obrazového či zvukového záznamu výherce z předání výhry ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora, Provozovatele serveru nebo zadavatele a to neomezeně (územně, časově, množstevně).
 • s případným pořízením a dalším zveřejněním fotografií své osoby a osoby svého doprovodu z výherního zájezdu na UEFA EURO 2016™ na zahajovací zápas Francie-Rumunsko dne 10. 6. 2016. Fotografie budou případně využity k marketingovým účelům zadavatele a organizátora.

8. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se Soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn Soutěž kdykoli z vážných důvodů zrušit či změnit její Pravidla. V případě, že dojde ke změnám Pravidel, je taková změna účinná od okamžiku zveřejnění změněné verze Pravidel na internetových stránkách www.auto.cz.

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Ceny cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Cen v případě, že mu Ceny nebudou poskytnuty tak, aby mohly být vítězům předány v souladu s Pravidly. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách Soutěže.

Výherce musí splnit všechny podmínky stanovené ze strany UEFA v souvislosti s účastí na zápase a v souvislosti se vstupem na stadión a dále je povinen poskytnout požadované osobní údaje organizátorovi a organizaci UEFA, se sídlem: Route de Genève 46, CH-1260 Nyon 2, Switzerland, tak aby mohlo dojít k využití výhry dle UEFA stanovených podmínek.

Výměna Cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za Ceny, jakož i vymáhání účasti v Soutěži či Cen právní cestou, není možná.

Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou Účastník případně utrpí svou účastí v Soutěži nebo prostřednictvím získané Ceny.

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o Soutěži uveřejněny.

Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. Právní vztahy vzniklé z této Soutěže ve vztahu k Účastníkům se řídím právním řádem České republiky.

9. Další podmínky soutěže:

Každý jednotlivý Soutěžící může získat maximálně jednu výhru za celou dobu trvání soutěže.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Zadavatel ani organizátor tímto nejsou vůči Účastníkům soutěže jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění z jejich strany, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Zadavatel a organizátor neodpovídají za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci Soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

Nepřevzaté výhry propadají zadavateli. Organizátor neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím zaslání výherci poštou či jinak. Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení Účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v Soutěži či se stahováním materiálů v rámci této Soutěže organizátor neodpovídá.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher). Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Organizátor si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, Soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.auto.cz, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo organizátora ukončit Soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh Soutěže a/nebo pokud není možné v Soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu organizátora a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh Soutěže.

Zadavatel a organizátor soutěže jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách Soutěže www.auto.cz, jakož i v sídle organizátora. Tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně Soutěže je možné zasílat na soutěžní e-mail: souteze@cncenter.cz s označením Continental.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

V Praze dne 8. 4. 2016

Spolupracujeme s TipCars.com
Němečtí řidiči si pořizují stále širší automobily. Komplikují tím dopravu Němečtí řidiči si pořizují stále širší automobily. Komplikují tím dopravu

Dopravní komplikace v Německu jdou v posledních letech…

Skála: Kdyby se volba předsedy konala hned po volebním debaklu, dopadlo by to jinak Skála: Kdyby se volba předsedy konala hned po volebním debaklu, dopadlo by to jinak

Předsedou KSČM se po sobotním sjezdu stal opět Vojtěch…

Snad Češi jednou vyjdou do ulic kvůli vysokým cenám bytů, říká exdeveloper Koch Snad Češi jednou vyjdou do ulic kvůli vysokým cenám bytů, říká exdeveloper Koch

Nizozemec s českými kořeny Paul Vincent Koch pracoval už…

Vyšetřování údajného chemického útoku v Dúmě začíná. Experti jsou na místě Vyšetřování údajného chemického útoku v Dúmě začíná. Experti jsou na místě

Experti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)…

 
 


Doporučujeme
Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

Jsou české silnice nejhorší v Evropě? Tohle nám na nich nejvíce vadí! Jsou české silnice nejhorší v Evropě? Tohle nám na nich nejvíce vadí!

České silnice mají hrozný povrch a jsou špatně značené, v…

 

AutoRevue
V garáži Elona Muska zůstala jen dvě klasická auta. E-Type a lidový vůz V garáži Elona Muska zůstala jen dvě klasická auta. E-Type a lidový vůz

V losangeleském domě Elona Muska za v přepočtu 350…

TEST VW Arteon 2.0 TSI DSG 4Motion: Poslední funkční období TEST VW Arteon 2.0 TSI DSG 4Motion: Poslední funkční období

Nebude trvat dlouho a Arteon přenechá „funkci“ vlajkové…

 

 
Rozjíždění vozidla „na dvojku“: Škodí autu i vašim nervům!

Rozjíždění vozidla „na dvojku“: Škodí autu i vašim nervům!

Včera

K rozjíždění vozidla s manuální převodovkou z klidu slouží první převodový stupeň. Tak se to učí v autoškole. Co když ale při rozjezdu použijete „dvojku“? Co při tom hrozí? A proč je takový rozjezd pomalý a neplynulý?
Blesk.cz

Chlapec s autismem postavil největší repliku Titaniku z lega. Teď doplula do USA

Chlapec s autismem postavil největší repliku…

Největší světovou repliku neslavně proslulého parníku Titanic, která kdy byla sestavena z kostek lega,  trvalo…

„Žena hrdinka.“ Janu Nagyovou navrhli na státní vyznamenání

„Žena hrdinka.“ Janu Nagyovou navrhli na státní vyznamenání

V Poslanecké sněmovně se sešly návrhy na státní vyznamenání, které posoudí příslušný podvýbor. Mezi zasloužilými…

 

iSport.cz

Český tým na MS v hokeji 2018: mladíci z NHL a farem, ale i mazáci

Český tým na MS v hokeji 2018: mladíci z NHL a…

Sotva skončil jeden velký turnaj, prakticky hned je tu další. Na ZOH v Pchjongčchangu se umístil český tým pod…

SESTŘIHY: Olomouc se vrátila před Spartu, Plzeň porazila Brno

SESTŘIHY: Olomouc se vrátila před Spartu, Plzeň…

Fotbalisté Sparty ve 25. kole HET ligy zdolali i díky parádní trefě Nicolae Stanciua Jablonec 2:0. Na třetím…

 

Reflex.cz

KSČM nadále povede Filip, ve druhém kole volby porazil Skálu

KSČM nadále povede Filip, ve druhém kole volby porazil Skálu

Komunistickou stranu Čech a Moravy nadále povede Vojtěch Filip. Ve druhém kole tajné volby mu delegáti dnešního…

Skoro zázračná špalda: Dávala vojákům sílu do boje a pomáhá s trávením

Skoro zázračná špalda: Dávala vojákům sílu do boje a…

Svatá Hildegarda z Bingenu prý prohlásila: „Kdyby už člověk nemohl nic jíst a nic mu nepomáhalo, špalda jej…