Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Kde platí pravidla silničního provozu? Všude! Téměř…

Petr Slováček Petr Slováček 29. 7. 2017 • 05:37
18
Pro provoz na parkovištích obchodních domů, na lesních nebo polních cestách musíme dodržovat totéž jako na ostatních silnicích a můžeme dostat i pokutu. Tak proč v tom často tápeme?

Často se nás ptáte, jestli dostanete pokutu za stání na vyhrazených místech pro invalidy na parkovišti obchodního domu. Nebo co riskujete parkováním na kraji lesa. Sem tam se také někteří v naší rubrice rozhovorů se slavnými osobnostmi chlubí tím, že je tatínek nechával řídit na klíně po polní cestě. Jenže si nikdo neuvědomuje, že se tím přiznává k porušování předpisů. „Když to uvidí policie, z moci úřední musí konat. Pokud jde o dítě do patnácti let, potrestat ho nemohou, do dovršení tohoto věku není odpovědné za přestupek. Dospělého ale potrestat mohou, protože svěřil řízení vozidla osobě nesplňující zákonné podmínky,“ varuje advokát a předseda Asociace autoškol ČR Ondřej Horázný. Mladistvého od 15 do 18 let potrestají také pokutou do pěti tisíc korun, případně zákazem řízení po dobu jednoho roku. Dokonce už se mu i zaznamenají body. Na neškodné prázdninové vyzkoušení kamarádova mopedu či tátova auta tak mohou mladí vzpomínat ještě dlouho…

Mohou vás i odtáhnout

Obecně lze říci, že parkoviště u obchodních center stejně jako například plochy u nemocnic podléhají režimu zákona o silničním provozu. Podle

právníků tedy platí, že pokud tam řidiči stojí na vyhrazeném místě, mohou dostat pokutu, v krajním případě dokonce být i odtaženi. „Na našich parkovištích platí běžná pravidla silničního provozu,“ potvrzuje i manažer externí komunikace společnosti Tesco Václav Koukolíček a totéž říká i Zuzana Holá za Lidl. Jak dále dokládají policisté i strážníci, také se obě složky na tato místa zaměřují.

Přesto i tam najdete výjimku, na niž neplatí pravidla silničního provozu a je právně nepostižitelná – místa vyhrazená pro maminky s dětmi nebo třeba elektromobily. Provozovatelé v těchto případech sázejí jen na džentlmenskou dohodu s návštěvníky, ale pokutu za to nikdo dávat nemůže, pokud není místo označeno jinou předpisovou značkou ze vzorníku.

Rozumíte pojmům?

Zatímco na normální silnici řidiči netápou a parkoviště poznají spolehlivě, největší nejistotu budí zastrčené komunikace a místa, která už ani jako

vozovka nevypadají. Souvisí to s pojmy „místo ležící mimo pozemní komunikaci“ a „účelová komunikace“. Ty mimochodem dělají těžkou hlavu i těm, kdo se o ně mají starat.

Ani řada obcí coby správců těchto nerozpoznaných silniček si totiž neuvědomuje, že i o prašnou cestu mezi zahrádkami nebo polní cestu musí pečovat. Nebo na to prostě nemají síly. A účastníci provozu se zase domnívají, že když někde neleží asfalt nebo se cesta tváří jako zapadlá mezi poli, nemusí respektovat žádné zákony. „Pravidla platí všude,“ říká renomovaný dopravní právník Pavel Bušta, autor mnoha komentovaných znění k zákonu o silničním provozu, a připomíná, že se jimi musíte řídit na všech pozemních komunikacích – tam spadají i ty účelové, které slouží ke spojení nemovitostí pro potřeby vlastníků nebo k obhospodařování lesních či polních pozemků. Stejně tak platí pravidla i pro plochy v uzavřeném objektu nebo prostoru, který slouží výhradně potřebě vlastníka či provozovatele. I v těchto místech tedy musíte mít zapnuté pásy vyjma couvání, platný řidičský průkaz a před jízdou nepožít alkohol ani drogy.

Jak poznat?

Rozeznat takovou účelovou komunikaci ale není vždy snadné. Měly by ji označovat červené sloupky. Ale těch je jako šafránu. A bohužel mnohdy nepomůže ani zdravý rozum – podle deset let starého stanoviska Ministerstva dopravy totiž nemusí být účelová komunikace zpevněná, nemusí jít dokonce vůbec o stavbu ve smyslu stavebního zákona. Kromě vyjetých kolejí na trávě tam tudíž spadá skoro všechno včetně polní a lesní cesty!

Účelová komunikace dokonce ani nemusí být vůbec zanesena do katastru nemovitostí. Stačí, aby plnila již zmíněné zákonné znaky (spojení nemovitostí, pole atd.) a už je vždy účelová, platí na ní tudíž pravidla.

S účelovými komunikacemi je ještě další potíž – při vyjíždění z nich musí dát řidič v obou směrech přednost vozidlům, útvaru chodců nebo jezdcům

na zvířatech. Stejně tak při vyjíždění z polní či lesní cesty, jako když opouští obytnou nebo pěší zónu. Jenže o tom mnohdy neví.

Mimo cestu

Další nejistota nastává, pokud sjedete z cesty. Definici takového „místa ležícího mimo pozemní komunikaci“ totiž budete v zákonech hledat marně. „Přesto zákon o silničním provozu s tímto pojmem na několika místech pracuje. Lze se na to dívat obdobně jako na definici chodníku, která tam také není,“ říká advokát Ondřej Horázný s tím, že se dá opřít o předchozí vyhlášku z roku 1989, protože je podle ní dosud platný zákon z roku 2000 z velké míry opsán. „Bohužel mnohdy ne úplně dobře. Původní vyhláška vydržela jedenáct let s šesti drobnými změnami, zákon má za sedmnáct let za sebou více než čtyřicet novel, z nichž mnohé jsou zcela zásadního charakteru. To hovoří samo za sebe,“ komentuje Horázný.

A se zmíněným chodníkem je to ještě složitější – úřady dokonce musejí někdy dokazovat motoristům, co je ještě chodník, a co už vozovka. Podle Nejvyššího správního soudu to však nelze chápat jako deficit české právní úpravy. „Není myslitelné ani žádoucí, aby veškeré pojmosloví užívané právními předpisy mělo zákonnou definici. Naprosto postačí, podřadí-li se obecně používaný výraz pod obecně platnou definici, kterou danému pojmu přiznává běžná mluva,“ uvádí soud s tím, že stejně jako není v zákoně definován pojem chodec, vozidlo či křižovatka, je nutné rovněž výraz chodník chápat shodně jako v běžném životě: „Chodníkem bude část ulice nebo silnice určená pro pěší zřetelně oddělená od ostatní komunikace zpravidla vyvýšeným obrubníkem, která často lemuje zástavbu, respektive oplocení pozemku, na straně jedné a ostatní komunikaci na straně druhé.“ Z vlastní zkušenosti ale víme, že je mnohdy obtížné odlišit, kde vlastně auto stojí.

Za branou

Pro jednoduchost pamatujte, že pravidla platí i za závorou nebo bránou! Zákon o silničním provozu totiž nerozlišuje, zda je účelová komunikace veřejně přístupná, nebo nikoliv. V tom je mimochodem rozdíl proti povinnému ručení, které je vyžadováno jen při provozu na veřejně přístupných pozemních komunikacích. Teprve z hlediska sankčního je ale podstatné, zda je prostor veřejně přístupný, nebo oplocený, a tedy nepřístupný. I v takových případech tam sice pravidla platí (vždyť i v továrních areálech najdete dopravní značky, aby se účastnící místního provozu vzájemně nepozabíjeli), ale rozdíl je ve vyžadování respektování pravidel. Na veřejně nepřístupných účelových komunikacích, jako je vnitřní provoz nebo dvůr, proto policie ani přestupky nepostihuje.

A jak takovou veřejně nepřístupnou komunikaci poznáte? „Velice jednoduše – vůbec vás tam nepustí,“ končí právník Pavel Bušta.

Víte, že…

… menší trest hrozí za to, když řidičské oprávnění přestupce vůbec nemá, než pokud porušuje zákaz řízení? V prvním případě jde totiž jen o přestupek s pokutou 25.000 až 50.000 Kč a zákazem řízení na jeden až dva roky a čtyři body. Zato porušení zákazu řízení je přečinem podle trestního zákoníku, za nějž hrozí až dva roky vězení. „Obvykle navíc platí zákaz činnosti minimálně na jeden rok. V poslední době se ukládají často

peněžité tresty. Čtyři body jsou k tomu samozřejmostí,“ vypočítává advokát Ondřej Horázný.

Zákaz platí bez rozdílu

Na laické chápání zákazu řízení doplatil nedávno jeden pražský automechanik. Za opakované přestupky a soudní postih za řízení pod vlivem alkoholu mu byl totiž vysloven zákaz řízení. Kamery nainstalované v jeho dílně kvůli podezřením z jiné trestné činnosti ho ale opakovaně nachytaly, jak popojíždí s opravovanými auty. Soud rozhodl, že spáchal přečin maření výkonu úředního rozhodnutí. Když se mechanik bránil, že pouze manipuloval s vozidly po dílně a zákaz výkonu profese neměl, neuspěl s tím. Podle Nejvyššího soudu je totiž třeba zákaz řízení respektovat i v případech, kdyby

byl například řidičem z povolání. Přestože řídil krátce a jen v uzavřeném areálu, mohl způsobit ohrožení života a zdraví jiných osob. Dokonce mu nepomohl ani fakt, že se tam nevyskytovaly. „Zákaz řízení totiž platí všude. Tedy i v případech, kdy ho uslyší třeba automobilový závodník jezdící

jen na okruhu. Jde o akt soudní moci,“ vysvětluje právník Pavel Bušta.

Víte, kde nesmíte stát?

1. Za zákazovou značkou. Zejména v případech, kdy za ni nesmíte ani vjíždět.

2. Před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

3. Na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou na pozemní komunikaci. Jenže pojem „silniční vegetace“ zákon dostatečně nevysvětluje a ani v jiné legislativě není přesně vymezen.

4. Na krajnici či jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel. Jedinou radou, jak to poznat, je použít k posouzení zdravý rozum.

5. Před závorou či vjezdem do lesa, kde byste omezili vjezd lesnické techniky.

6. Na lesních cestách zpevněných i nezpevněných.

Víte, kde smíte stát?

7. V okolí lesů vznikají speciální parkoviště pro houbaře, první vlaštovky už jsou na Křivoklátsku. Vejdou se až desítky aut, dokonce tam míří celé autobusy s houbaři. Vyasfaltované odstavné plochy jsme našli i ve Středočeském kraji. Například u Kerska, které je houbaři oblíbené.

Kde platí pravidla provozu

Parkoviště u obchodních center

Na parkovištích obchodních domů nebo třeba u nemocnic platí pravidla silničního provozu, protože jde o veřejně přístupné účelové komunikace. Policie tam i řeší dopravní nehody. „Policisté se zabývají všemi přestupky včetně parkování na vyhrazených místech pro invalidy. V případě porušení hrozí řidiči pokuta do výše pěti tisíc korun a ve správním řízení až dvojnásobek,“ říká vrchní komisař Petr Habenicht z Policejního prezidia. Na místa

se s oblibou zaměřují také městští policisté. „Strážníci Městské policie Praha vykonávají kontrolní činnost i na veřejně přístupných parkovištích u nákupních center. Na těchto místech jsou strážníci oprávněni řešit i případné přestupky v dopravě,“ potvrzuje Irena Seifertová, vedoucí Kanceláře ředitele MP Praha.

Parkoviště za závorou

Ani závora před parkovištěm obchodního domu není překážkou pro veřejnou přístupnost účelové komunikace – pravidla silničního provozu tam tedy platí jako všude jinde. „Je tedy nerozhodné zkoumat, zda je přes silnici závora, nebo ne. A pro mě jako řidiče je to poslední, co je kritériem dodržování pravidel silničního provozu,“ říká právník Pavel Bušta. Ostatně se závorami se v poslední době celkem plýtvá, protože se mnoho správců účelových komunikací domnívá, že když na ni umístí závoru, starosti o údržbu tím pro ně končí. Jenže to je omyl. Pokud jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, nemůže ji správce svévolně uzavřít ani omezit přístup na ni. Platí to typicky třeba pro lesní cesty. Ani les bez dalšího oplocení totiž není uzavřeným prostorem a uvnitř něho jde vždy o veřejně přístupné účelové komunikace, kde platí silniční pravidla. Jenže se tam stejně nesmí. Více o tom se dozvíte dole.

Lesní cesta

Zákon o lesích úplně a jednoznačně zakazuje vjezd a stání motorových vozidel. Lesem se podle tohoto zákona rozumí lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Tedy pozemky porostlé lesními dřevinami a dále i o lesní cesty zpevněné i nezpevněné, které s lesem souvisejí a slouží lesnímu hospodářství. Vlastník lesa sice může ze zákazu udělit výjimku – nejlépe písemně kvůli předejití nedorozumění ze strany orgánů státní správy lesů –, ale pro běžné houbaře to dělat nebude. Pokuty jsou hodně vysoké. Za stání a parkování v lese lze v extrémních případech uložit pokutu až sto tisíc korun. Nejčastěji je to blokově do 5000 Kč, ovšem podle míry zavinění a poškození lesa klidně trojnásobek částky. V praxi se houbařům pokuty opravdu dávají, jsou například známy případy z plzeňského regionu, kde policisté udělují dvoutisícové sankce

za stání před vjezdem na polní či lesní cestu. Kdo se odváží zaparkovat až v lese přímo mezi pařezy, může počítat s pěti tisíci. Řešením je leda parkovat někde poblíž lesa, kde nebudete překážet ani traktoru jedoucímu na pole. Lesy ČR si to naštěstí dobře uvědomují, a tak ve vyhledávaných odpočinkových lesních lokalitách pomalu rostou odstavná parkoviště. Někdy je vybavují také informačními tabulemi s mapou okolí.

Pro řidiče to má ještě další vazbu, na kterou málokdo pomyslí: dostávají se tam totiž do kompetence myslivecké stráži. Ta jim může udělit pokutu nejen za vjezd a parkování v lese, ale také prohledat auto i zavazadla v něm! „Myslivecká stráž je oprávněna zastavit a prohlížet na účelových komunikacích v honitbě dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř.“ Honitba přitom může mít velikost až 500 hektarů, tedy pět čtverečních kilometrů!

Polní cesta

Cesta mezi poli je brána jako pozemní komunikace i se všemi příslušnými povinnostmi. „Provozu na pozemních komunikacích se tedy nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu,“ říká vrchní komisař Petr Habenicht z Policejního prezidia s tím, že policie ovšem neeviduje statistiku případů, kdy rodič půjčí dítěti řízení vozidla na polní

nebo lesní cestě.

Kde pravidla neplatí

Když sjedete

Louka nebo pole jsou typickým místem ležícím mimo pozemní komunikaci. Nevztahují se na něj tudíž pravidla silničního provozu. Obecně pak platí, že pokud chci vjet na pozemek, který není veřejný, musím mít povolení majitele a respektovat jeho pokyny.

Zamrzlá jezera a brody

Pokud se podaří zima a zamrzne jezero Lipno, stává se oblíbenou zkratkou pro místní i turisty. Z hlediska zákona o silničním provozu jde o jízdu mimo pozemní komunikace. Pravidla tam sice neplatí, obecná obezřetnost by ale měla, protože i tam lze uplatňovat náhradu způsobené škody. Při zdolávání brodů narážejí vyznavači off roadu na mnohá omezení. „Pokud je součástí komunikace, tedy oficiální budovaný se souhlasem správce vodního toku, pak se o pochybení nejedná. Jestliže jde o brod vyjezděný takzvaně načerno, mohlo by se jednat o porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – konkrétně o poškození významného krajinného prvku vodní tok,“ říká Jana Jandová z České inspekce životního prostředí s tím, že pokuta může pro fyzickou osobu ze zákona dosáhnout výše až sto tisíc korun. A kdyby viníkem byla právnická osoba (například firma) nebo fyzická osoba podnikající, mohla by sankce ze zákona dosáhnout až výše dvou milionů korun! „Při určování výše pokuty se však vždy pečlivě posuzuje míra ohrožení či poškození životního prostředí a podle toho se také stanovuje výše sankce,“ dodává Jandová.

Letištní plocha

Při návštěvě tuningových srazů a podobných akcí na uzavřených letištích dbejte pokynů pořadatele. Silniční pravidla tam totiž neplatí. V případě

jakékoliv nehody se ale ani na škody nevztahuje povinné ručení a ostatní pojištění, obvykle to najdete psáno malým písmem v pojistných podmínkách. Obecná trestní odpovědnost v případě spáchání škody někomu dalšímu nebo třeba způsobení zranění tam ovšem platí stejně jako kdekoliv jinde. Kromě toho je třeba zapojit zdravý rozum, své o tom vědí pořadatelé mistrovství Evropy v akrobatickém létání v Chotěboři, kteří se chystají na letošní ročník. „V zajištění bezpečnosti také spolupracujeme s Policií České republiky, která bude dohlížet nejen na obecnou bezpečnost,

ale i na případné narušení prostoru vzletové a přistávací dráhy. Varováním pro nás je incident z loňského tréninku francouzské reprezentace, kde přímo před přistávající letadlo vjel usměvavý zemědělec s kombajnem. K maléru nedošlo jen díky duchapřítomnosti a mistrovství francouzského pilota,

kapitána vojenského letectva, který létá se známým nadzvukovým mirage. Toto se samozřejmě nesmí stát na mezinárodních závodech,“ upozorňuje

bezpečnostní manažer letiště Ivan Krejčí.

Témata
26. 2. 2019 12:07
re:
DObrý den.
Něco málo k článku jsem našel ještě tu [odkaz]
co se týče (ne)platnosti značek...
Avatar - delphino
1. 8. 2017 11:24
stání pro invalidy
známej mi říkal, že pokud je na ulici parkovací místo pro invalidy a není dlouhodobě využíváno (prostě tam v okolí nikdo takovej není), tak se může používat. Že on takhle parkoval půl roku a nikdy pokutu nedostal.
30. 7. 2017 02:42
vtip k veci
Dovolil bych si citovat vtip, ktery se do teto situace hodi: "Policista: Jestlipak víte, občane, proč jsem Vás zastavil?
Já: Kvůli statistice?
Policista: Jo.Takže to vyřešíme pokutou?
Já: Jasně! Dík, že děláte město lepším."
29. 7. 2017 23:52
Re: Přituhuje
Nechápete, přesně jako ostatní. Cpát se do pruhu přes plnou na začátku připojováku těsně pod kopcem je prasárna proti předpisům i selskýmu rozumu. Před omezením se jede plynule dost obtížně už v principu, ale dodržování nějakých pravidel tomu aspoň trochu pomůže.
29. 7. 2017 22:15
Povinné ručení...
...platí všude, protože kryje obecnou odpovědnost za škodu, a to bez ohledu na to, kde ke škodě došlo.