Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Kdy můžete porušit předpisy? Pozor, je to linie tenčí než vlas!

Petr Barták
Diskuze (13)

Jízdu na červenou, pod vlivem alkoholu či vyšší než maximální povolenou rychlostí zákon umožňuje. Hranice mezi tvrdě postihovaným vážným přestupkem a správně aplikovanou výjimkou znamenající osvobozující verdikt je ovšem skoro neviditelná.

Možná se vám už stalo, že jste stáli ve velké světelné křižovatce, za vámi nervózně houkala sanitka a nebylo kudy jí udělat místo na průjezd, dokud se na semaforu neobjevil signál Volno. Nepochybně jste totiž nevěděli, že do křižovatky můžete nejen vjet, ale i opatrně jí projet i při na signál Stůj a sanitce tak uvolnit cestu. Stejně jako náš čtenář Ladislav Malý z Prahy 4, který tyto situace vypozoroval u Thomayerovy nemocnice v hlavním městě a zeptal se nás, jak se správně řeší.

Video se připravuje ...

Z dopisu čtenáře Ladislava Malého z Prahy 4

Nemám jasno v oblasti „jízda na signál Stůj“. Podle § 70, odst. 2), písm. a) zákona 361/2000 Sb. tento signál znamená zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou. Již několikrát jsem se ale setkal se situací, zejména na křižovatce Vídeňská – Zálesí v Praze 4 u Thomayerovy nemocnice, kdy řidiči uvolní průjezd vozidlu Zdravotnické záchranné služby tak, že vjedou na červenou do křižovatky – nejvíce jsem viděl tři vozidla současně. Při dnešní tendenci zužovat jízdní pruhy z důvodu větší bezpečnosti chodců je v tomto místě záchranářská ulička před stop-čárou technicky nesmysl. Může řidič vjet do křižovatky na červenou v případě, že tím uvolní cestu vozidlu IZS používajícímu výstražné znamení?

 

Že je vjezd ve výjimečném případě skutečně v souladu se zákonem, nám potvrzuje mluvčí Ministerstva dopravy Martin Brychta: „Uvolnit tímto způsobem cestu vozidlu integrovaného záchranného systému možné je, ovšem je potřeba zdůraznit nutnost zachovat potřebnou opatrnost a ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu.“

Svět motorů 15/2022 Svět motorů 15/2022

Beze střetu

Jak se správně vyhnout vozu s právem přednosti v jízdě? „Před vjetím do křižovatky na signál Stop napřed prověřte všechny další možnosti, jak při zachování bezpečnosti průjezd umožnit,“ říká David Jůza, vedoucí odboru integrovaného operačního střediska z Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy. Když už podle něj opravdu není možnost kamkoli bezpečně uhnout, nabádá opatrně vjet do křižovatky, samozřejmě s ohledem na maximální bezpečnost svoji i ostatních účastníků provozu. Jak dodává, smyslem totiž není umožnit průjezd sanitce a následně vytvořit situaci, která by měla ještě vážnější následky než o minutu opožděné dovezení pacienta do nemocnice.

Existuje nějaký obecný návod na správný postup při vyhýbání se vozidlům s právem přednosti v jízdě tak, aby se řidič vyvaroval tvrdých postihů za nerespektování signálu Stůj? Policista tvrdí, že řidič vždy postupuje podle místních podmínek (více v textu níže Jak uhýbat záchrance).

Co tedy udělat, když jste za takových podmínek manévr nuceni podstoupit? Pokud umožňujete průjezd vozidla s právem přednosti v jízdě za cenu potenciálního porušení zákona o silničním provozu, postupujte obezřetně a pomalu. A také si poté zaznamenejte důležité údaje pro případné přestupkové řízení. „Určitě by to měl být den a přesný čas, kde a proč k němu došlo a také komu jste umožňovali průjezd – tedy registrační údaje vozidla s právem přednostní jízdy,“ radí dopravní expert Platformy Vize nula Roman Budský.

Pokud máte palubní kameru, také si ji zapněte. Zaznamenané údaje totiž mohou motoristu z domněle protiprávního jednání vyvinit.

A co nehoda?

Může se ale stát, že uhýbající řidič způsobí střet. „Pokud by kvůli nesprávnému odstavení vozidla nebo při jeho opětovném návratu do provozu došlo k dopravní nehodě, byla by řešena dle konkrétních okolností a její řešení by bylo zcela individuální,“ tvrdí Irena Pilařová z Policejního prezidia. Žádný univerzální návod či postup, jak by byla dopravní nehoda tohoto typu řešena a posuzována, tak podle ní ­neexistuje. Policisté by ji zadokumentovali a prošetřili podle standardních postupů v souladu se zákony a interními metodickými pokyny jako každou jinou. „Ve vybraných případech pak předáváme věc příslušným správním orgánům k dalšímu projednání a vyhodnocení,“ uzavírá policistka. Tedy na dopravní úřad, v Praze pak na Odbor dopravně-správních činností.

Pro případ, že by při uhýbacím manévru došlo ke střetu, radí Budský řidičům využít stejný model jako pro vjezd do křižovatky na červenou. Navíc k tomu ještě doporučuje zajistit si svědky.

Video se připravuje ...

Důležité jsou kamery

Hlavní roli ale v posuzování těchto situací hrají kamerové záznamy. Jen v Praze najdete bezpečně dva tisíce zařízení, která monitorují dopravu. Záběry z nich sledují v operačním středisku na pražském velitelství Policie ČR v Kongresové ulici. Na rozdíl od běžných stálých pracovišť dohledu nad dopravou, kde se monitorují jen aktuální dopravní toky, je tu možnost 24 hodin denně konkrétní situace včetně jízd na červenou zpětně najít a posoudit.

Jak jsme se mohli přesvědčit ve ztemnělém hlavním sále operačního stře­diska, na velké složené obrazovce v čele místnosti běží záběry z řady městských kamer. Zároveň jsou tu dvě desítky pracovišť, u nichž službu konající policisté vyhodnocují nejen aktuální záběry z konkrétních míst, ale také prohledávají záznamy o situacích, které proběhly v minulosti. Jak nám potvrdil David Jůza, záznamy se uchovávají v řádu týdnů, přesný počet dní ale nechtějí z taktických důvodů policisté sdělit.

Vyhodnocené záběry z operačního střediska, které policisté následně zasílají na dopravně-správní odbor pražského magistrátu, tak můžou posloužit i jako důkaz správného či nesprávného řešení třeba při vyhýbání se sanitkám a dalším vozidlům s právem přednostní jízdy. Jak nám potvrzují policie i magistrát, naštěstí takových případů ročně mnoho není. Nikdo ale neeviduje, kolik přesně. „Takové podrobné statistiky nevedeme,“ říká například mluvčí pražské centrály Policie ČR Violeta Siřišťová.

Nejen jízda na červenou

Jak již víme, v takzvaných případech zvláštního zřetele jízda na signál Stůj pokaždé nemusí být postihována. Existují dokonce i další případy, například alkohol či drogy za volantem, případně nepřiměřená rychlost, jinak sankcionované velmi tvrdě, kde postih přijít nemusí (více níže v textu Kdy ještě můžete porušit předpisy).

Co říci závěrem? Porušit některé předpisy v případech zvláštního zřetele možné opravdu je. Vyplatí se přitom klid, rozvaha, a zejména zaznamenání si všech informací k dané situaci. To abyste při případném projednávání na úřadě měli jak argumentovat, že to z vaší strany nebylo porušení předpisů, ale jen ušlechtilá snaha pomoci bližnímu v ohrožení.

Rozhovor: Hlavně klidnou hlavu

Při vyhýbání se vozům záchranky mohou v zejména v křižovatkách nastat nebezpečné situace. Jak je správně řešit, přibližuje David Jůza, vedoucí odboru integrovaného operačního střediska z Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy.

Ucpané křižovatky, kterými se marně snaží projet sanitka, se vyskytují zejména v ulicích velkých měst. Vyhýbacích manévrů může být celá řada, dokonce je možné vjet do křižovatky, či dokonce jí opatrně projet i na červenou.

Jak se chovat v křižovatce, když je za řidičem houkající vůz s právem přednosti v jízdě?

Ve všech případech záleží na okamžité situaci, místě, kde k umožnění průjezdu dochází, světelným podmínkám, prostorovým a dalším okolnostem, které mohou ovlivnit rozhodnutí řidiče. Vždy však zvažovat, jaká varianta pohybu bude pro řidiče a ostatní účastníky nejbezpečnější. Může se jednat třeba o najetí na tramvajový pás, částečné vybočení na přilehlý chodník, cyklopruh, travnatý pás a další místa, vždy však opět za dodržení pravidel bezpečnosti své a ostatních účastníků provozu. Řidiči by ale měli vědět, že pro umožnění průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému (IZS) mohou do křižovatky vjet i na červenou. Stále však platí, že takový vjezd do křižovatky je až úplně nejzazší možností.

Jak si počínat, když je řidič nucen vjet, nebo dokonce projet křižovatku na červenou?

Samozřejmě musí dbát náležité opatrnosti a věnovat pozornost provozu – v křižovatce v takovém případě mají přednost účastníci provozu v jiných směrech. Doporučujeme proto vjíždět do křižovatky s maximální opatrností a dbát zvýšené pozornosti ve všech ostatních směrech jízdy vozidel a pohybu chodců.

Jak postupovat při vyhýbacích manévrech?

Více než v běžné situaci platí vždy se podívat, kde je vhodné místo pro vyhnutí. Koneckonců ze zákona má řidič povinnost vždy sledovat okolní provoz. Když za sebou uslyší houkačku a uvidí světelný maják, měl by zachovat klid. Nebýt ve stresu z toho, jak uhne. Postupovat pomalu, žádné zbrklé pohyby, aby nedošlo ke střetu s ostatními účastníky silničního provozu. I vozidlo IZS musí do takové křižovatky vjíždět pomalu.

Dělají řidiči nějakou chybu?

Mnohdy nevědí, že se k nim vozidlo IZS vůbec blíží. Mají totiž na uších sluchátka nebo nahlas puštěnou hudbu z rádia a takové vozidlo zaslechnou, až když už je blízko. Často dřív zjistí blikající majáky než houkání. Následkem jsou prudké pohyby ve snaze se vyhnout a zbrklá reakce, která může skončit střetem.

Jak policie řeší konkrétní případy?

Každý se řeší individuálně, a to za využití dostupných podkladů, jako například záznamy městských kamerových systémů, pokud jsou k dispozici, z kamer ve vozidlech či vytěžením případných očitých svědků. Pokud by došlo k situaci vedoucí ke kolizi s jinými účastníky provozu, věc se posuzuje za pomoci záznamových dokumentačních prostředků či výpověďmi případných očitých svědků.

Jak časté jsou tyto případy?

Vjezdy do křižovatek na červenou při uhýbání IZS, ani nehody z toho vzniklé statisticky nevedeme.

Radíme: Jak uhýbat záchrance

Záchranářská ulička: vytváří se v místech se dvěma a více pruhy tak, že mezera vzniká mezi levým na jedné a pravým, respektive středním a pravým na straně druhé.

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, ochranný jízdní pruh pro cyklisty nebo piktogramový koridor: s maximální obezřetností najíždět do těchto míst tak, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení cyklistů.

Nad obrubník, nebo na pás mezi vozovkou a chodníkem: i tady platí nejvyšší obezřetnost, zejména ve vztahu k chodcům a dalším účastníkům provozu.

Jízdní pruh tramvaje: použijte jej, zejména v centru měst, až když je vozidlo IZS skutečně blízko.

Vodorovný zákaz vjezdu doplněný balisetami (zelené plastové ohebné sloupky): najíždějte opatrně kvůli minimalizaci poškození vozidla.

Kdy ještě můžete porušit předpisy

Alkohol a drogy za volantem

Postih: 7 trestných bodů, pokuta ve správním řízení v rozpětí od 2500 do 20.000 korun a zákaz řízení 6-12 měsíců.

Řidič, který jede pod vlivem, že by měl uniknout postihu? „Vezu manželku do porodnice/tátu s infarktem do nemocnice,“ může argumentovat řidič hlídce. Zákon to opravdu umožňuje, ale zatímco v minulém století to při nízké úrovni motorizace v Česku mohlo projít, obvyklé to v současnosti příliš není. „Dnes to slouží spíše jako výmluva, protože dojezdy sanitek jsou zejména ve velkých městech opravdu velmi krátké. Jinak to samozřejmě může být v horách nebo řidčeji osídlených oblastech v pohraničí. Tam jsou dojezdové časy záchranky přece jen trochu delší,“ říká Violeta Siřišťová. Právě na případy akutního ohrožení života poukazuje i dopravní Expert Roman Budský z Platformy Vize nula: „Neustále je třeba pamatovat na to, že se musí jednat o situace, kdy hrozící nebezpečí například v místech, kde není možné telefonické spojení, nelze odvrátit jiným způsobem.“ Způsobený následek přitom musí být menší než ten, který hrozil. Například silná život ohrožující alergická reakce člověka v místě, kde není možné telefonicky přivolat zdravotnickou pomoc. Řidič s určitou hladinou alkoholu v krvi pak následně dotyčného převeze do nemocnice. Platí, že případnému postihu se vyhne tehdy, když cestou nezpůsobí nehodu a po předání pacienta zdravotníkům už nebude pokračovat v jízdě.

Jízda vyšší než povolenou maximální rychlostí

Postih: až 5 trestných bodů, až do 2500 Kč na místě, až 10.000 Kč ve správním řízení.

Nezkásnout řidiče, který jede vyšší rychlostí, než je v daném místě povolená? I takové případy se mohou stát. Nevěříte? Platí třeba pro situaci, kdy při snaze maximálně urychlit jízdu vozidla IZS zvýší motorista rychlost nad povolený limit v místech, kde nelze jakkoli uhnout dlouhou dobu (v úseku o délce mnoha kilometrů). Typicky na vícepruhové komunikaci, kde probíhají stavební práce, provoz v jednom směru je sveden jen do jednoho pruhu, kde nejde umožnit předjetí – stačí si jen vzpomenout na ještě loni probíhající rekonstruované úseky dálnice D1.

Na červenou do křižovatky z pohledu zákona

Litera zákona o silničním provozu říká, že na signál Stůj musí řidič zastavit a nemůže dále pokračovat v jízdě. Na druhou stranu ustanovení § 41 odst. 7 téhož zákona stanoví: „Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela.“ Na základě tohoto ustanovení lze vjet do křižovatky, a dokonce jí i projet na signál Stůj, řidič však nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky silničního provozu.

Víte, že …

… nehody či porušení dopravních předpisů sleduje městský kamerový systém? Zaznamenává ale také pouliční kriminalitu, monitoruje trasy demonstrací či pátrá po ztracených osobách.

… ke sledování dopravy slouží i kamery jednotlivých městských částí?

… operátoři městského kamerového systému také zjišťují, zda se nehoda vůbec stala a rovněž jestli tak, jak uvádějí účastníci střetu?

Postihy za porušení předpisů
Přestupek Pokuta na místě (Kč) Pokuta ve správním řízení (Kč) Zákaz řízení (měsíce) Trestné body
Nezastavení na červenou nebo pokyn Stůj! Do 2500 2500-5000, resp. 4000-7500 1-6 (2x a vícekrát za 12 měsíců) 5
(2x a vícekrát za 12 měsíců)
Řízení pod vlivem alkoholu Neukládá se 2500-20 000 06.pro 7
Překročení rychlostního limitu
o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více Neukládá se 5000-10 000 06.pro 5
o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více Do 2500 2500-5000 1-6 (2x a vícekrát za 12 měsíců) 3
o 5 km/h v obci (10 km/h mimo obec) a více Do 1000 1500-2500 Neukládá se 2
do 5 km/h v obci (do 10 km/h mimo obec) Do 1000 1500-2500 Neukládá se 0
Zdroj: Ministerstvo dopravy
Petr Barták
Diskuze (13)

Doporučujeme

Avatar - Midlosek
16. 4. 2022 21:20
Na kamerové záznamy zpomeňte.
"Hlavní roli ale v posuzování těchto situací hrají kamerové záznamy. Jen v Praze najdete bezpečně dva tisíce zařízení, která monitorují dopravu. Záběry z nich sledují v operačním středisku na pražském velitelství Policie ČR v Kongresové ulici."
Tak tohle je ale naprostý nesmysl. Nikdo nikde nic nesleduje a záznam vám nikdo hledat nebude, pokud je tedy vůbec šance, že by snad mohl existovat...
Avatar - Roman Horký
16. 4. 2022 20:36
Chce to umět používat mozek
To je pro 95 procent populace příliš vysoká výzva. Za prvé to vyžaduje přítomnost toho orgánu v hlavě. Potom to chce také odvahu, protože není problem narazit na úředního magora, který vám potom zařídí minimálně náplň části vašeho volného času.
16. 4. 2022 19:10
Re: Re: pokuta
kratko svitila zlta
takze sem ta vjel uz na cervenou kdyz jeste mela svitit zluta
no, neverili ze to maj blbe
ani pote co sem jim to dolozil
ale museli to dat do poradku
a asi prisli o zdroj penez ...
pristi rok na podzim bude vyroci, tak je trochu popichnu
Avatar - xxc
16. 4. 2022 18:38
Re: Re: pokuta
Čo mohli mať blbo nastavené? Že krátko svietila zelená? :-) Inak súhlasím, keď také niečo príde, tak majiteľovi auta a on vôbec nemusí mať šajnu, že nejaká sanitka šla a pod. Ale u nás sledujú len rýchlosť, toto ich zatiaľ nezaujíma.
16. 4. 2022 18:26
Re: pokuta
ja tesne projel na cervenou, protoze to meli blbe nastaveny.
chteli odpustek, tam sem se s nima rok popotahoval az sem podal trestni oznameni. nakonec to opravili ale nechali to spadnout do prekluze a chybu neuznali.
predpokladam, ze zrovna oni by nejakou sanitku neresili, kdybys nemel dukaz.
hlavne je potreba se pripravit na povyseny urednicky jednani a dat jim hned na jevo, ze ty tam nejsi pro ne, ale oni pro tebe ...